Suntem și pe Facebook!

link-facebook

Achizitia de „Computere portabile, sisteme de operare”, in cadrul proiectului NEXT LEVEL

ln vederea atribuirii contractului de achizitie publica de servicii avand ca obiect Achizitia de Computere portabile, sisteme de operare in cadrul proiectului NEXT LEVEL – Oportunitati de integrare durabila pe piata muncii a tinerilor NEETs din Regiunea Sud-Est ID 154286, CENTRUL DE CONSULTANTA Si STUDII EUROPENE SRL, in calitate de autoritate contractanta lanseaza prezenta solicitare de oferta. ln cazul in care sunteti interesat sa prezentati oferta pentru prestarea sericiilor mai sus mentionate, asteptam oferta Dumneavoastra, pana in data de 20.09.2022, ora 13.00.

Precizari pentru intocmirea ofertei:
a). Termenul limita de primire oferta: 20.09.2022
b). Oferta se va depune la sediul Centrului de Consultanta si Studii Europene SRL din Galati, str Energiei nr.24A sau se va trimite pe e-mail la adresa secretariat@cursuriccse.ro
c). Cod de clasificare (CPV)
30213100-6 Computere portabile ;
48000000-8 Pachete software si sisteme informatice
d) Termenul de valabilitate a ofertei -minim 30 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertei
e) Valoarea estimate a contractului este de 18777.56 Iei fara TVA

Pentru informatii privind modul de prezentare a ofertei va rugam sa va adresati autoritatii contractante la adresa de e-mail secretariat@cursurccse.ro . Persoana de contact: Lupu Anca lulia, tel: 0721617024

in speranta unei colaborari, va multumim. Cu stima,

Administrator
Lupu Anca iulia

15.09.2022

Comunicat de presă – Lansarea proiectului “NEXT LEVEL – Oportunități de integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor NEETs din Regiunea Sud-Est”

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România(Beneficiar), în parteneriat cu Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL, implementează proiectul “NEXT LEVEL – Oportunități de integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor NEETs din Regiunea Sud-Est” (cod Mysmis 154286) în perioada 29 Iunie 2022 – 28 Decembrie 2023(18 luni).

Proiectul are o valoare totală de 4,934,955.26 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 4,446,812.15 lei)și este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod apel: POCU/991/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2, Componenta 1: Viitor pentru tinerii NEETs I, Axa prioritară: Inițiativa locuri de muncă penru tineri.

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului unui număr de 378 de tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din Regiunea Sud-Est, la măsuri și intervenții integrate și personalizate deocupare, în vederea dobândirii unor noi cunoștinte, competențe și aptitudini de muncă, având ca scop creșterea gradului de ocupare aacestora.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
1. Identificarea tinerilor NEETs din regiunea de dezvoltare Sud-Est prin implementarea unei campanii de informare și promovare pentru direcționarea acestora către SPO în vederea înregistrării și profilării sau pentru selectarea și integrarea lor în grupul țintă al proiectului (ulterior înregistrării și profilării acestora de catre SPO).
2. Îmbunătățirea nivelului de competențe pentru minim 182 de tineri NEETs (cu nivel de ocupabilitate B, C și D) prin implementarea de programe de formare profesională a adultilor – cursuri de calificare nivel 2 și 3.
3. Promovarea unei ocupări sustenabile prin sprijinirea a 84 de tineri NEETs șomeri (cu nivel de ocupabilitate A) în vederea dezvoltării de afaceri pe cont propriu, în scopul creșterii ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 29 ani, prin implementarea de programe de formare antreprenorială, analizăși selectarea planurilor de afaceri viabile, acordarea de suport și de subvenții pentru înființarea a 9 întreprinderi.
4. Îmbunătățirea capacității de ocupare și însușirea abilităților necesare integrării pe piața muncii pentru378 de tineri NEETs, prin furnizarea de servicii de medierea muncii pentru inserția pe piața muncii și prin organizarea a 2 bursede locuri de muncă.

Grupul țintă al proiectului va fi format din minim 378 tineri NEETs șomeri, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare Sud-Est, înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO (ANOFM prin unitățile cupersonalitate juridică din subordinea sa aflate în regiunea de dezvoltare Sud-Est).

Pentru a se încadra în proiect, aceștia trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:
– Să fie tineri NEETs cu vârsta cuprinsăîntre 16 și 29 de ani;
– Să fie înregistrați și profilați de SPO;
– Să aibă domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare vizată de proiect: regiunea Sud-Est (județeleBrăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea).

Din cei minim 378 membri ai GT:
– peste 10% vor fi NEETs de etnie romă (minim 38 de persoane);
– peste 20% vor fi NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural (minim 76 de persoane);
– peste 30% din GT (minim 114 persoane) va fi reprezentat de tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv „greuocupabil” și „foarte greu ocupabil”;
– minim 40% din GT vor fi femei (152 persoane).

Principalele activități ale proiectului:
– Campanie de informare și promovarepentru identificarea persoanelor cu vârsta între 16 si 29 de ani din regiunea Sud-Est care nu sunt ocupate și nu urmeaza nicio formă de educație sau formare, în vederea direcționării acestora către SPO pentru înegistrarea și profilarea lor (în cazul în care nu sunt deja înregistrați și profilați).
– Furnizarea de programe de formare profesională (13 de stagii de curs tip calificare nivel 2 și 3, certificate ANC). Din cei minim 182 tineri NEETs din grupul țintă al proiectului, cu nivelurile de ocupabilitate B, C și D, respectiv “mediu ocupabil”, “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil”, participanți la programele de formare, minim 164 de (peste 90% din participanții la cursuri) vor fi certificati și vor obține diplomă recunoscută de ANC.
– Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont propriu. În cadrul proiectului se vor implementa 6 sesiuni de cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale la care vor participa minim 84 de membri ai grupului țintă cu nivel de ocupabilitate A “ușor ocupabil”. În urma implementării unei competiții de planuri de afaceri, vor fi aprobate 9 planuri de afaceri pentru primirea de ajutor de minimis și se vor înființa 9 întreprinderi noi create de membri ai grupului țintă ce vor primi subvenții în valoare de maxim 25.000 euro/ plan de afaceri (cu obligativitatea creării a minim 1 loc de muncă/firmă). Activitatea firmelor înființate va fi monitorizată de experți din cadrul proiectului pe o perioadă de 12 luni de implementare a planurilor de afaceri.
– Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă.Toți tinerii NEETs înscriși în cadrul proiectului vor beneficia de servicii de mediere a muncii. Serviciile vor fi realizate de partenerul proiectului: Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL. Totodată, în cadrul proiectului se vor organiza 2 burse de locuri de muncă și se va realiza o analiză privind oportunitățile de angajare și cerințele angajatorilor la nivel regional.

Principalele rezultate asumate prinacest proiect sunt:
• 1 Campanie de publicitate implementată la nivel regional, cu impact asupra 20.000 de persoane
• Minim 20.000 de persoane informate și conștientizate în urma implementării campaniei de informare si promovare
• Minim 378 tineri NEETs șomeri înscriși în proiect
• 13 de stagii de curs tipcalificare nivel 2 si 3 implementate (2 stagii de curs de calificare nivel 3 “Operator introducere, validare și prelucrare date”, 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Manichiurist-pedichiurist”, 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Frizer”, 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Sudor electric”, 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Patiser”, 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Lucrător instalator pentru construcții”, 1 stagiu de curs de calificare nivel 2 “Lucrător în alimentație – Ospătar”)
• Minim 182 tineri NEETs din GT participanți la stagii de curs tip calificare nivel 2 și 3, din care minim 164 (peste 90% participanți) vor fi certificați și vor obține diplomă ANC
• 6 sesiuni de cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale: minim 84 tineri NEETs din GT participanți, din care minim 76 (peste 90%) certificați ANC
• 1 competiție de planuri de afaceri, 9 planuri de afaceri selectate în vederea acordării de ajutor de minimis, 9 întreprinderi înființate și monitorizate, 9 locuri de muncă nou create
• 378 tineri NEETs din GT benficiari de servicii de mediere a muncii, din care minim 163 de persoane vor obține un loc de muncă în termen de șase luni de la încetareacalității de participant.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Vrabie Vasilica – Coordonator partener
Centrul de Consultanta si Studii Europene
https://cursuriccse.ro/
Adresa: Str. Energiei, nr. 24A, Galati
Tel: +40 756 071 441; +40 745 617 024
Fax: +40 236419 608
E-mail: secretariat@cursuriccse.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

NEXT LEVEL – Oportunități de integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor NEETs din Regiunea Sud-Est

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România(Beneficiar), în parteneriat cu Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL, implementează proiectul “NEXT LEVEL – Oportunități de integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor NEETs din Regiunea Sud-Est” (cod Mysmis 154286) în perioada 29 Iunie 2022 - 28 decembrie 2023 (18 luni).

ID-ul proiectului (acordat de instituţia finanţatoare): 154286

Obiectivul proiectului: facilitarea accesului unui număr de 378 de tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din Regiunea Sud-Est, la măsuri și intervenții integrate și personalizate de ocupare, în vederea dobândirii unor noi cunoștinte, competențe și aptitudini de muncă, având ca scop creșterea gradului de ocupare a acestora.

Valoarea totală a proiectului: 4,934,955.26 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 4,446,812.15 lei)

Beneficiar: Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România
Partener: Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL

Grupul țintă al proiectului va fi format din minim 378 tineri NEETs șomeri, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare Sud-Est, înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO (ANOFM prin unitățile cupersonalitate juridică din subordinea sa aflate în regiunea de dezvoltare Sud-Est).

Pentru a se încadra în proiect, aceștia trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

- Să fie tineri NEETs cu vârsta cuprinsăîntre 16 și 29 de ani;
- Să fie înregistrați și profilați de SPO;
- Să aibă domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare vizată de proiect: regiunea Sud-Est (județeleBrăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea).

Din cei minim 378 membri ai GT:

- peste 10% vor fi NEETs de etnie romă (minim 38 de persoane);
- peste 20% vor fi NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural (minim 76 de persoane);
- peste 30% din GT (minim 114 persoane) va fi reprezentat de tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv „greuocupabil” și „foarte greu ocupabil”;
- minim 40% din GT vor fi femei (152 persoane).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Vrabie Vasilica – Coordonator partener
Centrul de Consultanta si Studii Europene
https://cursuriccse.ro/
Adresa: Str. Energiei, nr. 24A, Galati
Tel: +40 756 071 441; +40 745 617 024
Fax: +40 236419 608
E-mail: secretariat@cursuriccse.ro

PRO CALIFICARE – Oportunități pentru formarea profesională continuă a angajaților (Mysmis 135539)

Proiectul “PRO CALIFICARE – Oportunități pentru formarea profesională continuă a angajaților” (cod Mysmis 135539) este implementat de Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (beneficiar), în parteneriat cu Centrul de Consultanţă și Studii Europene SRL,în perioada 16 Aprilie 2021 – 15 Aprilie 2023. Vezi pagina proiectului..

Ce este bine să știți despre finanțarea UE, înainte de a o solicita

Data publicarii: 11 iunie 2020

Există mai multe tipuri de finanțare: granturi, instrumente financiare (împrumuturi, garanții și participare la capital), subvenții, fonduri fiduciare, premii și achiziții (contracte de achiziții publice). Regulile de implementare pentru toate tipurile de finanțare sunt reglementate de Regulamentul financiar.

Granturile

Granturile sunt contribuții financiare directe de la bugetul Uniunii Europene, acordate ca donații unor părți terțe beneficiare (de obicei organizații non-profit) implicate în activități care susțin politicile UE. Cele mai multe granturi fac obiectul gestiunii centralizate de către Comisia Europeană, fie direct (prin propriile departamente), fie indirect (prin agențiile UE, agențiile executive sau agențiile naționale).

Instrumentele financiare

Instrumentele financiare sunt măsuri de sprijin financiar acordat de la buget, în mod complementar, pentru atingerea anumitor obiective de politică ale Uniunii Europene.

Aceste instrumente, implementate în parteneriat cu instituțiile publice și private, aduc soluții la situațiile în care piața nu furnizează suficientă finanțare externă (de exemplu, pentru întreprinderile mici și mijlocii – IMM-uri) și evită riscul de excludere din partea finanțatorilor privați.

Fondurile fiduciare

Un fond fiduciar este un mecanism de finanțare cu donatori multipli care finanțează în comun o acțiune, pe baza unor obiective și formate de raportare stabilite de comun acord. Fiecare fond fiduciar al UE are propriul consiliu de conducere, care decide cu privire la utilizarea resurselor puse în comun. Un fond fiduciar al UE acționează în mod colectiv în numele UE și al tuturor contribuitorilor la finanțarea sa.

Premiile

Un premiu înseamnă o contribuție financiară oferită ca recompensă în urma unui concurs. Prin premii, instituțiile UE:

recunosc activități și realizări remarcabile
stimulează investiții – premiile de stimulare sunt menite să încurajeze investițiile într-o anumită direcție și sunt utilizate în principal de programul Orizont Europa

Subvențiile

Subvențiile reprezintă o mare parte din finanțarea furnizată de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Ele oferă, printre altele, plăți directe în numerar agricultorilor, astfel încât aceștia să își poată spori veniturile. Subvențiile vizează în același timp reducerea disparităților economice și sociale din regiunile cele mai sărace ale UE. Prin intermediul Fondului de coeziune al UE, se acordă subvenții pentru a contribui la finanțarea proiectelor de infrastructură și la protecția mediului.

Contractele de achiziții publice

Achizițiile publice reprezintă achiziționarea de servicii, bunuri sau lucrări de către o autoritate contractantă (instituție a UE sau administrație locală dintr-un stat membru), prin intermediul unui contract de achiziții publice.

Cele mai comune profiluri de beneficiari ai fondurilor UE și posibilitățile de finanțare pe care le au la dispoziție

Data publicarii: 10 iunie 2020

Toți europenii și mulți oameni din alte părți ale lumii beneficiază direct sau indirect de bugetul UE. Acesta ajută milioane de studenți, mii de cercetători și multe orașe, regiuni și organizații non-profit.

Toți cetățenii UE pot solicita finanțare din partea UE. În funcție de natura activității sau a proiectului dumneavoastră, puteți avea acces la diverse programe de finanțare ale UE. Există și posibilități de finanțare care vor fi implementate direct de statele membre, cum ar fi Mecanismul de redresare și reziliență sau Fondul pentru o tranziție justă. Înainte de a solicita finanțare, consultați întotdeauna orientările privind cererile de proiecte/propuneri/oferte pentru a vedea dacă sunteți eligibil.

Pentru fiecare program de finanțare și cerere de proiecte/propuneri/oferte se stabilesc criterii specifice. În cazul granturilor, dacă propunerea dumneavoastră este admisibilă și eligibilă, procesul de selecție începe, de obicei, cu o evaluare a experților independenți, care vă vor analiza propunerea și o vor nota pe baza criteriilor de selecție și de atribuire.

Iată cele mai frecvente profiluri de beneficiari care solicită finanțare din partea UE.

Tinerii

Bugetul UE include programe specifice de sprijinire a tinerilor care doresc să studieze sau să lucreze în străinătate. Există, de asemenea, programe menite să reducă șomajul în rândul tinerilor.

În general, aceste programe se adresează:

tinerilor cu vârste între 13 și 31 de ani
organizațiilor de tineret
altor actori care lucrează cu tinerii
Criteriile detaliate sunt prezentate în cererile propriu-zise de proiecte/propuneri.

Cercetătorii

Cercetarea și inovarea sunt atât de importante pentru strategia pe termen lung a UE, încât instituțiile europene au creat o serie de programe dedicate doar acestor domenii. În plus, cercetătorii au acces și la alte surse de sprijin.

Principalul program UE de finanțare pentru cercetare este Orizont Europa, succesorul Orizont 2020. Atât organizațiile, cât și persoanele fizice pot solicita finanțare pentru proiecte de cercetare în numeroase domenii.

Agricultorii

Dacă sunteți agricultor sau administrați terenuri, puteți încerca să obțineți plăți directe în cadrul politicii agricole comune.

Pentru a putea beneficia de finanțare, trebuie să respectați anumite cerințe legate de sănătatea publică, sănătatea animalelor și a plantelor, mediu și bunăstarea animalelor. Fondurile se acordă prin intermediul autorităților competente din țara dumneavoastră.

Întreprinderile

Există diferite forme de finanțare UE pentru toate tipurile de companii, indiferent de mărime și de sectorul în care activează, inclusiv antreprenori, startup-uri, microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mai mari.

În fiecare an, UE sprijină peste 200 000 de întreprinderi. Puteți să solicitați un grant sau să participați la o procedură de achiziție publică în cazul în care conduceți o întreprindere sau o organizație afiliată (asociație de întreprinderi, furnizor de asistență pentru întreprinderi, firmă de consultanță etc.) care derulează proiecte de promovare a intereselor UE sau în cazul în care contribuiți la punerea în aplicare a unui program sau a unei politici a Uniunii.

Întreprinderile interesate de contracte mari de achiziții industriale ar putea consulta cererile de oferte lansate în cadrul unor programe precum ITER, Copernicus sau Galileo.

În plus, întreprinderile pot obține finanțare sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi, microfinanțare, garanții și capital de risc.

Programele UE pun un accent deosebit pe microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), definite astfel:

Microîntreprindere

mai puțin de 10 salariați
cifră anuală de afaceri sau bilanț anual care nu depășește 2 milioane EUR
Întreprindere mică

mai puțin de 50 salariați
cifră anuală de afaceri sau bilanț anual care nu depășește 10 milioane EUR
Întreprindere mijlocie

mai puțin de 250 salariați
cifră anuală de afaceri care nu depășește 50 milioane EUR sau bilanț anual care nu depășește 43 milioane EUR
Notă: Aceste cifre se aplică numai societăților individuale. O întreprindere mică ar putea să nu fie considerată IMM dacă dispune de resurse suplimentare semnificative deoarece face parte dintr-un grup mai mare.

Pentru detalii privind criteriile de eligibilitate pentru IMM-uri, consultați Ghidul utilizatorului privind definiția IMM-urilor

Organismele publice: orașele și regiunile

Organismele publice locale, regionale sau naționale au numeroase posibilități de a obține fonduri europene, de la investiții pentru dezvoltarea capacității și eficienței instituționale până la sprijin pentru proiecte locale de infrastructură.

ONG-urile

Organizațiile neguvernamentale și organizațiile non-profit ale societății civile sunt eligibile pentru finanțare din partea UE atunci când domeniile lor de activitate sunt legate de politicile UE.

inchidere-proiect-38-nv

Pe 17 Mai 2019 – Conferinta la Bistrita cu ocazia inchiderii proiectului derulat de Centrul de Consultanta si Studii Europene

Vineri, 17 mai 2019, incepand cu ora 10.00 la Hotel Metropolis, Bistrita va avea loc conferina de presa ce va marca inchiderea proiectului „Îmbunătățirea activității de management al resurselor umane în companiile din sectoarele economice cu potențial competitiv prin specializare inteligentă în Regiunea de Nord-Vest”, derulat de Centrul de Consultanta si Studii Europene SRL.

Derulat din luna mai 2018 si pana in mai 2019, proiectul a vizat 420 de angajati din departamentele de resurse umane, 276 angajati care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de managementsi 60 antreprenori, implicati atat in programe de formare profesionala, cat si in activitati precum: sesiuni individuale de tip business coaching, sesiuni individuale de invatare si dezvoltare in cariera, workshop-uri, seminarii,planificare stregica sectoriala – toate sunt activitati derulate in cadrul proiectului mai sus mentionat, in perioada de implementare.

Vă aşteptăm cu drag!

Manager proiect – Lupu Anca Iulia

Promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă prin programe de formare individualizate in regiunea de Sud-Est

Promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă prin programe de formare individualizate in regiunea de Sud-Est. Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. Vezi pagina proiectului..

Pachet integrat de masuri de ocupare individualizate in regiunea Nord-Vest

Pachet integrat de masuri de ocupare individualizate in regiunea Nord-Vest. Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. Vezi pagina proiectului..

Centrul de Consultanță și Studii Europene

Unde ne puteți găsi

Sediul central:
Str. Energiei nr.24A, Galați – România

Filiala București:
B-dul Naţiunile Unite, nr 1, Bl. 108A, Sc. 1, Et. 6, Ap. C6, sector 5

Administrator: Anca Lupu

Telefon: 0721617024
e-Mail: ancalupu@cursuriccse.ro


Telefoane:

0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Program

Luni – Vineri – orele 08-20;
Sambata – orele 08-14;
Duminica – inchis.

Copyright 2017 CCSE ©  Toate drepturile rezervate